Scarecrow - Batman Arkham Night

 
Scarecrow_preview